Statut

MISJA SERWISU PARADOKS

 

Dostarczanie pełnej, rzetelnej i wszechstronnej wiedzy o szeroko pojętej fantastyce, promowanie i rozpowszechnianie literatury, filmu, gier, komiksu, muzyki i sztuki o tematyce fantastycznej oraz wspieranie środowiska fanów fantastyki. 

 

STATUT SERWISU PARADOKS

 

 • I. Postanowienia ogólne

 

 • 1. Serwis internetowy Paradoks jest zwany dalej Serwisem wraz z nazwą, logo, wszystkimi stronami i podstronami.
 • 2. a) Właściciel Serwisu może dokonywać kontroli Serwisu lub jego części w każdym czasie, badając wszystkie dokumenty związane z funkcjonowaniem Serwisu.

             b) Serwis jest kierowany przez Zarząd właściciela oraz upoważnione przez niego osoby.

             c) Właściciel Serwisu wyznacza misję, cele strategiczne i zakres działania Serwisu.

 • 3. Serwis jest w stanie permanentnego i systematycznego rozwoju; prace nad nim trwają na bieżąco. W związku z tym mogą pojawiać się czasowe utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, włącznie z brakiem dostępu.
 • 4. Wiążąca wykładnia przepisów niniejszego Regulaminu należy do Właściciela Serwisu i wskazanych przez niego osób.
 • 5. Serwis Paradoks jest tytułem prasowym zarejestrowanym w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczonym symbolem ISSN 1898-7370.

 

 • II. Podmioty Serwisu
 • 5. Użytkowników Serwisu obowiązują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz postanowienia zawarte w niniejszym Statucie.
 • 6. Użytkownicy Serwisu:
 1. Gość - osoba niezarejestrowana
 2. Użytkownik zarejestrowany - osoba zarejestrowana
 3. Redaktor - osoba pisząca lub umieszczająca newsy i artykuły do działu, tworząca dział pod kierunkiem Szefa Działu
 4. Szef Działu - osoba opiekująca się danym działem na portalu, odpowiedzialna za jego funkcjonowanie
 5. Administrator - osoba opiekująca się sprawami technicznymi Serwisu
 6. Administracja - zespół moderatorów i administratorów Serwisu
 7. Redakcja Serwisu - zespół redaktorów, moderatorów, szefów działów i administratorów podejmujących uchwały w sprawie funkcjonowania i kierunków rozwoju Serwisu.
 • 7. Uprawnienia Gościa:
 1. a) czytanie wieści i artykułów oraz ich komentowanie
 2. b) ściąganie i kopiowanie treści z Serwisu do użytku osobistego i niekomercyjnego
 3. c) pisanie wieści, artykułów, recenzji, felietonów etc, które po weryfikacji przez redaktorów mogą zostać umieszczone w Serwisie.
 • 8. Prawa i obowiązki Użytkownika zarejestrowanego:
 1. a) czytanie artykułów oraz ich komentowanie
 2. b) tworzenie nowych postów i tematów na forum
 3. c) modyfikowania swoich postów
 4. d) pisanie wieści, artykułów, recenzji, felietonów etc, które po weryfikacji przez redaktorów mogą zostać umieszczone w Serwisie.
 • 9. Prawa i obowiązki Moderatora:
 1. a) czytanie artykułów oraz ich komentowanie
 2. b) pisanie wieści, artykułów, recenzji, felietonów etc, które po weryfikacji przez redaktorów mogą zostać umieszczone w Serwisie.
 3. c) edytowanie, kasowanie, przenoszenie i przyklejanie postów Użytkowników zarejestrowanych w obrębie swojego działu
 4. d) pozyskiwanie nowych twórców dla Serwisu oraz członków Redakcji Serwisu
 • 10. Prawa i obowiązki Redaktora:
 1. a) czytanie artykułów oraz ich komentowanie
 2. b) pisanie, redagowanie i samodzielne dodawanie/usuwanie wieści, artykułów, recenzji, felietonów etc.
 3. c) edytowanie i kasowanie komentarzy
 4. d) pozyskiwanie nowych twórców dla Serwisu oraz członków Redakcji Serwisu
 • 11. Prawa i obowiązki Administratora:
 1. a) czytanie artykułów oraz ich komentowanie
 2. b) pisanie wieści, artykułów, recenzji, felietonów etc, które po weryfikacji przez redaktorów mogą zostać umieszczone w Serwisie.
 3. c) banowanie i usuwanie kont Użytkowników zarejestrowanych
 4. d) mianowanie lub dymisjonowanie Moderatorów
 5. e) rozwijanie i czuwanie nad funkcjonowaniem Serwisu i Forum od strony technicznej
 6. f) pozyskiwanie nowych twórców dla Serwisu oraz członków Redakcji Serwisu
 • 12. Prawa i obowiązki Szefa Działu:
 1. a) czytanie artykułów oraz ich komentowanie
 2. b) pisanie, redagowanie i samodzielne dodawanie/usuwanie wieści, artykułów, recenzji, felietonów etc.
 3. c) edytowanie i kasowanie komentarzy
 4. d) przyjmowanie i zwalnianie redaktorów do danego dziełu
 5. e) kierowanie działem i odpowiadanie za jego funkcjonowanie
 6. f) reprezentowanie działu Serwisu na zewnątrz
 7. g) pozyskiwanie nowych twórców dla Serwisu oraz członków Redakcji Serwisu
 • 13. Prawa i obowiązki Redakcji Serwisu:
 1. a) podejmowanie, na podstawie wytycznych właściciela serwisu, decyzji strategicznych  w kwestii funkcjonowania i rozwoju Serwisu
 2. b) wybieranie zastępcy Redaktora Naczelnego Serwisu
 3. c) kontrolowanie działalności poszczególnych działów Serwisu
 4. d) pozyskiwanie nowych twórców dla Serwisu oraz członków Redakcji Serwisu
 • 14. Prawa i obowiązki Redaktora Naczelnego Serwisu:
 1. a) dbałość o realizowanie misji Serwisu
 2. b) reprezentowanie interesów Właściciela w Serwisie
 3. c) odpowiedzialność za prawidłową komunikację między Właścicielem a redakcją Serwisu
 4. d) dbanie o wszechstronny rozwój Serwisu

 

 • III. Działania na Serwisie
 • 15.
 1. Serwis dokłada wszelkich starań, by zapewnić prawdziwy, pełny i prawidłowy dostęp do udostępnionych treści i usług. Użytkownicy są zobowiązani informować redakcję o wszystkich zauważonych problemach z działaniem Serwisu, jak również zgłaszać przypadki łamania Statutu.
 2. Serwis gwarantuje zachowanie należytej staranności przy zdobywaniu, gromadzeniu i publikowaniu treści zamieszczanych na Serwisie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu oraz za zawartość innych stron połączonych z Serwisem.
 3. Użytkownicy mają obowiązek przestrzegać postanowień redakcji Serwisu.
 • 16. Na Serwisie zabrania się:
 1. a) obrażania innych użytkowników Serwisu oraz osób trzecich;
 2. b) używania wyrazów wulgarnych lub naruszających dobre obyczaje;
 3. c) korzystania z więcej niż jednego loginu;
 4. d) reklamowania bez zgody Serwisu przedsiębiorców lub ich produktów, serwisów i for internetowych, w szczególności poświęconych tematyce, którą zajmuje się Serwis;
 5. e) nieprzestrzegania powszechnie obowiązujących zasad gramatyki, ortografii i interpunkcji języka polskiego w sposób rażący;
 6. f) nadużywania wielkich liter, znaków zapytania, wykrzykników itp. oraz pisania całej treści postu innym niż standardowy rozmiarem pisma;
 7. g) nadużywania emotikonów, stosowania wielu kolorów lub formatowania tekstu, powodującego obniżenie czytelności tekstu.
 8. h) umieszczania wiadomości niezgodnych z tematem, powielania tematów już istniejących lub umieszczania tej samej informacji wielokrotnie;
 9. i) umieszczania jednego komentarza pod drugim (należy korzystać z funkcji Edytuj), chyba, że istnieje ku temu uzasadniony powód;
 • 17.
 1. Administratorzy i moderatorzy mają prawo udzielać użytkownikom ostrzeżeń w związku z łamaniem niniejszego Statutu oraz usuwać treści z nim niezgodnych.
 2. Regularne i stałe łamanie Statutu i brak reakcji na ostrzeżenia administracji Serwisu będą karane usunięciem rejestracji użytkownika z Serwisu.
 3. Decyzja o usunięciu jest podejmowana przez ogół administracji; przysługuje od niej odwołanie do redaktora naczelnego, którego decyzja jest ostateczna.
 4. W przypadku naruszenia przez użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego lub niniejszego Statutu, Serwis może pociągnąć tego użytkownika do odpowiedzialności, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 • 18.
 1. Dane osobowe zamieszczone na Serwisie są udostępnione dobrowolnie, za wiedzą i zgodą ich właścicieli.
 2. Dane osobowe udostępnione na Serwisie, a które zostały zastrzeżone przez użytkownika, są wykorzystywane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione, w celu sprawnego korzystania z Serwisu.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez osoby trzecie danych osobowych powszechnie dostępnych na Serwisie.
 4. Serwis zapewnia zachowanie tajemnicy korespondencji jego użytkowników.

 

 • IV. Publikacje na Serwisie
 • 19. Wszelkie treści i materiały udostępniane na Serwisie należą do ich autorów. Ich publikacja lub zgoda na publikację przez autora lub osoby trzecie za zgodą autora, uniemożliwia jednak ich usuwanie lub zmienianie bez zgody właściciela Serwisu. Serwis nie może przekazywać opublikowanych u siebie treści osobom trzecim, bez zgody danego autora
 • 20. Autor, który dokonał publikacji w Serwisie, może ją umieścić również w innym miejscu, pod warunkiem podania informacji o miejscu i czasie pierwszej publikacji. Właściciel Serwisu nabywa nieodpłatne prawo do korzystania na własny użytek z materiałów zawartych w Serwisie.
 • 21. Treści znajdujące się na Serwisie przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego i nie wolno ich, ani ich części, wykorzystywać w celach komercyjnych bez pisemnej zgody właściciela Serwisu.
 • 22. Użycie na łamach Serwisu znaków handlowych ma charakter wyłącznie informacyjny i nie narusza praw ich właścicieli. Użycie znaków handlowych naruszające prawa ich właścicieli jest zabronione.
 • 23. Serwis może dokonać zmiany, w tym usunięcia, jakiegokolwiek opublikowanego na Serwisie materiału, w szczególności tekstu, bez zgody jego autora, jeżeli przedmiotowy materiał jest niezgodny z powszechnie obowiązującymi normami prawa lub Statutem Serwisu.
 • 24. Informacje zamieszczone w Serwisie mogą być zmieniane przez właściciela Serwisu bez uprzedzenia w każdym czasie.
 • 25. Komentarze do artykułów oraz komentarze na forum należą do ich autorów i Serwis nie odpowiada za ich treść. Udostępnianie ich, zapoznawanie się i korzystanie z nich odbywa się na własną odpowiedzialność.

 

 • V. Postanowienia końcowe
 • 26. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane przez Właściciela Serwisu z jego własnej inicjatywy lub na wniosek Redaktora Naczelnego Serwisu w każdym czasie. Wprowadzone zmiany zostają podane do publicznej wiadomości na stronie głównej Serwisu i od tego momentu obowiązują, chyba że w komunikacie o zmianach podany jest inny termin rozpoczęcia ich obowiązywania.
 • 27. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub utracone korzyści, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z korzystania z Serwisu.
 • 28. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Statutu.
 • 29. Miejscem rozpoznawania ewentualnych sporów pomiędzy Serwisem a użytkownikiem Serwisu jest właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie.
 • 30. Wszelkie uwagi na temat Serwisu lub Statutu proszę kierować na adres: paradoks@paradoks.net.pl

 

Lublin, 15 listopada 2006 r.

Zmiany: Lublin, 10 lipca 2009 r., 21 marca 2016 r.